Prominente BesucherInnen

Jane Goodall am 1. Oktober 2014
 1
 
Richard Byrne am 12. März 2015
 2
 
Marek Spinka am 9. November 2015
 3
 
Frans de Waal am 12. Juni 2016
 4
 
Tom Zentall am 15. März 2017
 5
 

Clever Pig Lab