JU-Juridika

Systematik Beschreibung mit Verlinkung zum vetmed:seeker
JU-00 Juridika, allgemein 1
JU-10 Verfassungsrecht 2
JU-12 Europarecht 3
JU-14 Organisationsrecht 4
JU-16 Medienrecht 5
JU-20 Privatrecht, allgemein 6
JU-21 Unternehmensrecht 7
JU-23 Insolvenzrecht, Exekutionsrecht 8
JU-24 Strafrecht 9
JU-25 Strafprozess, Strafvollzug 10
JU-26 Gewerblicher Rechtschutz 11
JU-27 Rechtspflege, Gerichtsgebühren 12
JU-31 Bundeshaushalt 13
JU-32 Steuerrecht 14
JU-40 Verwaltungsverfahren 15
JU-41 Innere Angelegenheiten 16
JU-50 Gewerberecht 17
JU-60 Arbeitsrecht 18
JU-63 Dienst- und Besoldungsrecht 19
JU-65 Pensionsrecht 20
JU-66 Sozialversicherung 21
JU-68 Behinderteneinstellung 22
JU-72 Universitätsrecht 23
JU-77 Kunst, Kultur 24
JU-78 Sport 25
JU-80 Land- und Forstwirtschaft 26
JU-81 Wasserrecht, Wasserbauten 27
JU-82 Gesundheitsrecht 28
JU-83 Umweltrecht 29
JU-86 Veterinärrecht 30
JU-89 Land- und Forstwirtschaft/Völkerrechtliche Verträge 31
JU-90 Verkehrsrecht 32
JU-95 Technik 33
JU-97 Öffentliches Auftragswesen 34
JU-98 Wohnbau 35