Contact

Dr.med.vet. Dipl.ECAWBM (AWSEL) Ines Windschnurer
T +43 1 25077-4912
E-Mail to Ines Windschnurer


 

Ass.-Prof. Dr.med.vet. Veronika Heizmann
T +43 1 25077-4915
E-Mail to Veronika Heizmann


 

Dr.med.vet. Dipl.ECAWBM (AWSEL) Christine Arhant
T +43 1 25077-4911
E-Mail to Christine Arhant